Vrijzinnigen Heerde

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu!
Ga naar de inhoud

Welkom op onze website. Via deze weg willen we u graag deelgenoot maken van alles wat zich binnen onze afdeling afspeelt.

Wie zijn wij? Vrijzinnigen Heerde is een vereniging van mensen die vrij en zinnig op zoek zijn naar de oervraag die ieder mens zichzelf weleens stelt: waarom zijn wij hier, waarom ben ik hier en wat is de zin van het of mijn leven.
Wij geven elkaar daarbij de ruimte. We zijn samen op zoek en niemand heeft alle wijsheid in pacht. Deze gedeelde zoektocht geeft ruimte en het verlangen om regelmatig bij elkaar te komen. Ook als het schuurt en het lastig is om je oude geloofswaarheden los te laten. Een nieuw paradigma creëren is makkelijker gezegd dan gedaan. Samen zoeken werpt dubbel licht op je vragen.

Wij proberen naast onze zoektocht aandacht te hebben voor elkaar. Voor wat er in ieders leven gebeurt aan moois en aan dingen die moeilijk of verdrietig zijn. Eenvoudig gezegd; wij hebben oog voor elkaar.
Het spreekt vanzelf dat wij open zijn naar ieders achtergrond. Van oudsher staan wij in de traditie van het vrijzinnig protestantisme en het religieus humanisme. Wij zijn echter geen kerk. Wij kennen geen dogma’s. Wij zoeken en vinden soms waarheden uit verschillende religieuze tradities. Uit boeken en geschriften die daarbij horen. Dat kan de Bijbel zijn, of de Veda’s, de leer van de Boeddha maar ook een modern boek, gedichten, teksten of gedachten van filosofen. Of wat de bezoeker zelf aandraagt. Het staat een ieder vrij om bij de eigen voorganger een ‘verzoek’ in te dienen aangaande je zoektocht.

Iedere veertien dagen is er een viering op de zondagmorgen. Daarbij gaan naast de eigen voorganger verschillende andere voorgangers voor. Ieder met een ‘eigen’ geluid. We drinken altijd koffie samen en kunnen dan napraten. Daarnaast zijn er thema-avonden tijdens het winterseizoen. En er is een halfjaarlijkse gespreksgroep. We kiezen samen een boek uit en bespreken dit gedurende vijf bijeenkomsten. Er valt nog veel meer over ons te zeggen en te schrijven. Wilt u echt meer weten dan bent u van harte welkom. De deur staat open, kom binnen!
Eerstvolgende vieringen:

8 maart    Ineke Adriaansz, Kampen
22 maart   Marianne Visch-de Bruin
5 april     Maarten Kruimer, Almere
9 april     Ineke Adriaansz, Kampen,
(Witte   Donderdag, delen van brood en wijn, 19.30 uur)
12 april     Ineke Adriaansz, Kampen (Pasen)
19 april     Foekje Dijk, Dalfsen
3 mei     Ineke Adriaansz, Kampen
17 mei     Rosalie van Katwijk, IJlst
31 mei     Ineke Adriaansz, Kampen (Pinksteren)
14 juni     Drs. L.C. Bulens, Apeldoorn  Radio 974
28 juni     Ineke Adriaansz, Kampen

Vriend of lid worden van Vrijzinnigen Heerde is niet moeilijk. Via de website of een berichtje aan info@vrijzinnigen-heerde.nl bent u zomaar vriend van ons. Natuurlijk u moet wel iets hebben met onze geloofsgemeenschap. U moet zich bij ons thuis voelen. Maar u hoeft geen belijdenis te doen of uw dooppapieren te overhandigen. U kunt ook rustig lid blijven van een andere geloofsgemeenschap.Ook zullen we u echt niet direct vragen om bestuurslid te worden of om elke zondag kopjes af te wassen. Maar door vriend of lid te worden van vrijzinnigen Heerde ondersteunt u ons wel bij onze activiteiten en helpt u ons het gebouw te onderhouden. Veel verloop in leden en vrienden hebben we niet. Mensen die zich bij ons thuis voelen en lid worden blijven vriend of lid. Maar ieder jaar verliezen wij leden door overlijden. Wat zou het mooi zijn als er dit jaar dan weer nieuwe leden/vrienden bij komen. In ieder geval: heel hartelijk welkom!
De komende tijd neemt Aart u weer mee en hopen we enkele Bijbelse figuren en gebeurtenissen onder de loep te nemen aan de hand van het boek 'Bijbelse Tijdgenoten' van, de in 2015 overleden, Prof. Dr. Bob Smalhout. De eerste bijdragen, welke ook weer in Tweeluik worden gepubliceerd vindt u hier
                                    
Volg ons op Twitter!
Like ons op Facebook!

Terug naar de inhoud